Huishoudelijk reglement TT-m

 

 • De gymnasten moeten steeds tijdig aanwezig zijn (5 min voor de start van de training) in de turnzaal. Dit wil zeggen dat ze moeten omgekleed zijn voordat de training start. De opwarming is immers heel belangrijk om kwetsuren te voorkomen. Indien er nog een andere groep aan het turnen is, wacht je buiten tot wanneer één van de lesgevers TT-m aanwezig is.
 • Je neemt geen eten of drinken mee in de zaal, enkel een flesje water kan je op de bank in de sporthal bewaren.

 

 • De kleedkamer is beneden in de kelder.. Alle kledij gaat in één grote sportzak die op de bank achteraan de zaal geplaatst wordt. Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer
 • Je bent niet verplicht steeds je turnpak te dragen, je kledij moet echter wel turndegelijk zijn (aansluitend). Je betreedt de turnzaal enkel op blote voeten of turnpantoffels.
  Bij mooi weer zorg je ervoor dat je sportschoenen bij hebt, de opwarming gebeurt dan gedeeltelijk buiten.

 

 • Volgende materiaal heb je steeds bij in je sporttas:, een paar kousen (enkel aan te doen als de trainer daarom verzoekt), je eigen (katoenen) handschoenen, polsbanden (zweetbandjes) en strips voor aan de rekstok (strips aan te kopen bij de trainer). Vanaf 10 jaar kan er aan de brug ook met leertje gewerkt worden.
 • Je zorgt ervoor dat je haren netjes samengebonden zijn.
 • Juwelen zijn absoluut verboden en zelfs gevaarlijk, laat ze thuis!
 • De gymnasten zijn aanwezig op alle trainingen. Als je regelmatig trainingen mist, zonder gegronde reden (hieronder verstaan we: ziekte, examens, overlijden of feestelijkheden binnen de dichte familie), kan er beslist worden hun opleiding te beëindigen.

Bij afwezigheid of ziekte verwittig je ALTIJD de trainer.

 • Je helpt steeds bij het opstellen en het afbreken van de toestellen. Ook dit is een belangrijk deel van de les. Ook ouders mogen helpen bij het opstellen en afbreken van het materiaal.
  Opstellen van het materiaal mag maximum 15 minuten van de les in beslag nemen. Bij het afbreken wordt al het materiaal ordentelijk op de daarvoor voorziene plaats gezet.
 • Van de gymnasten wordt verwacht dat ze deelnemen aan de voor hen voorziene wedstrijden en externe trainingen. Enkel ziekte, examens, communie van het lid of lid uit het eigen gezin of een sterfgeval kan een grondige reden zijn. Kan je niet deelnemen aan een wedstrijd dan moet je een doktersattest indienen, zoniet moet de club een boete betalen.
 • In het jaar dat ze 16 worden verwachten wij van de gymnasten dat zij deelnemen aan een jurycursus. Zij zullen één jaar jureren voor de club. Na dit eerste jaar zijn zij vrij te kiezen of ze blijven jureren of niet. Alle kosten die hieraan verbonden zijn (inschrijvingen, vervoer, …) worden gedragen door de club.
 • Daarnaast verwachten we vanaf dan ook een actieve betrokkenheid bij het clubgebeuren. Dit onder andere door te helpen bij de organisatie van clubevenementen, het opnemen van een rol als helper,…
 • Elk jaar zal bekeken worden of deleden nog voldoen aan selectie-eisen.
  De selectie zal als volgt gebeuren:
  • Deelname en inzet op wedstrijden / demonstraties.
  • Inzet, vooruitgang, talent en aanwezigheid binnen de groep zullen voor elke turn(st)er individueel bekeken worden.

Indien deze evaluatie negatief uitvalt wordt dit tijdig meegedeeld en zoeken we samen naar de best mogelijke oplossing. We bekijken dan ook doorstroommogelijkheden binnen onze club.

 • Er worden enkel oefeningen geturnd die opgelegd zijn door de trainers. De verzekering komt niet tussenbeide bij ongevallen veroorzaakt door onverantwoorde turnexperimenten. Tijdens pauzes of bij het wisselen van groepen wordt niet aan toestellen geëxperimenteerd!

 

 • De trainingen vragen heel wat energie en concentratie. Zorg er dus voor dat je als gymnast ‘fris’ bent voor de training. Je gaat dus best op tijd slapen. Dit geldt nog in grotere mate bij wedstrijden.
 • Indien een gymnast gekwetst is, hoeft dit geen totale rust te betekenen. Er kan dan in overleg met de dokter, ouders, gymnast en trainer een ander trainingsprogramma uitgewerkt worden.

 

 • Van turn(st)ers in een selectiegroep verwachten wij veel inzet, doorzettingsvermogen, zelfstandig trainen en zelfs wat extra oefenen thuis!
 • Van ouders van de leden verwachten wij dat zij bereid zijn hun kinderen van en naar trainingen, wedstrijden en extra trainingen te brengen en, indien mogelijk, een handje toe te steken bij plaatsen en opruimen van materiaal.

 

 • Zorg er voor dat je kind tijdig wordt opgehaald. Dit vermindert de druk bij de trainer en de gymnast aanzienlijk. De trainer heeft dikwijls nog andere verplichtingen na een training.
 • Van de ouders wordt verwacht dat ze tijdens de cluborganisaties een handje toesteken. Deze evenementen zijn immers een belangrijke bron van inkomsten voor onze club en zorgen ervoor dat de lidgelden van onze competitiegymnasten beperkt blijven

 

 • Elke gymnast, trainer, ouder,… doet wat hij kan naar best vermogen in en rondom de turnzaal. Een respectvolle houding ten aanzien van de prestaties van alle leden van het team is dan ook essentieel voor de goede sfeer.
 • Om te vermijden dat misverstanden en onenigheden een eigen leven gaan leiden, bespreek je clubgebonden problemen best onmiddellijk en eerst met de betrokken trainer. Hij/zij staat steeds open voor een goed gesprek.

Is het probleem daarmee niet opgelost kan je contact opnemen met de discipline- of competitieverantwoordelijke. Nadien is een gesprek met het bestuur mogelijk.

 • De relatie trainer/gymnast is gebaseerd op vertrouwen. Spreek daarom nooit negatief over de trainer in het bijzijn van je kind. De trainers zullen zich ook niet negatief uitlaten over mogelijke onenigheden in het bijzijn van de kinderen. Indien dit toch gebeurd dan kan dat immers leiden tot een vertrouwensbreuk.
 • Een competitie groep vereist heel wat organisatie van trainers en bestuursleden.
  Wij vragen dan ook uitdrukkelijk om alle documenten steeds tijdig in te dienen.
  Betalingsdocumenten / doktersattesten / …
 • Alle gymnasten zijn lid van de Gymnastiek Federatie Vlaanderen. Via dit lidmaatschap ben je ook verzekerd voor eventuele ongevallen bij activiteiten door de club georganiseerd. Bij ongeval dient een ongevallenformulier te worden ingevuld. Dit formulier bezorg je zo snel mogelijk aan het ledensecretariaat. Nadien krijg je via de federatie de nodige documenten toegestuurd ter afhandeling.

            Je bent verzekerd tegen ongevallen, Maar …

   • je moet dan wel steeds de kortste weg van thuis naar de turnzaal, en omgekeerd, nemen als je alleen naar de training komt.
   • eens de training eindigt ben je niet langer verzekerd. Zorg dus dat je papa of mama je tijdig komt oppikken. Je trainer blijft natuurlijk nog wel even in de buurt na de training, maar heeft vaak ook andere verplichtingen.

Ouders die hun kind inschrijven in onze TT-m-groep gaan akkoord met dit reglement tenzij anders vermeld.

Wij hopen op een wervelend turnjaar!!!!

De trainers